" บ้านแหลมน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา เศรษฐกิจสังคม และจริยธรรม ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และอาชญากรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรม" พันธกิจ พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจหลักที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารบุคลากรท้องถ...

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
9 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงหินคลุกบริเวณ หมูที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83 ? 8258 สุพรรณบุรี จำนวน 11 รายการ และค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำวารสารบ้านแหลมสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 2/2563 (นมเปิดเทอม) สำหรับเด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษาและระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ จำนวน 152 คน และโรงเรียนวัดศุขเกษม จำนวน 46 คน รวมทั้งหมด 198 คน รวมระยะเวลา 88 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ? 9 เมษายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพฤกษ์ จำนวน 28 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมพัฒนา จำนวน 25 คน รวมทั้งหมด 53 คน รวมระยะเวลา 82 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ? 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 2/2563 (นมเปิดเทอม) สำหรับเด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษาและระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ จำนวน 152 คน และโรงเรียนวัดศุขเกษม จำนวน 46 คน รวมทั้งหมด 198 คน รวมระยะเวลา 88 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ? 9 เมษายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เรือไม้พร้อมเครื่องยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 013-61-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานประเพณีทำบุญชักพระและตักบาตรกลางน้ำ จำนวน 10 ป้าย และสติ๊กเกอร์เคลือบฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 2 ป้าย
2 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ภาคเรียนที่1/2563 (นมปิดเทอม) สำหรับเด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ จำนวน 152 คน และโรงเรียนวัดศุขเกษม จำนวน 46 คน รวมทั้งหมด 198 คน รวมระยะเวลา 11 วัน (ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 พฤศจิกายน 2563) จำนวน 2,178 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบุคคลภายนอก (สนับสนุนการสอนระดับปฐมวัย) เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๒๕๘ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน(ช่างไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างบริการคนงานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 อัตราเดือนละ 9,510.บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาด สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 อัตราเดือนละ 9,510.บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา จำนวน 1 อัตรา (นที นาดอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา จำนวน 1 อัตรา (มลเฑียร สุขสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest