" บ้านแหลมน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา เศรษฐกิจสังคม และจริยธรรม ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และอาชญากรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรม" พันธกิจ พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจหลักที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารบุคลากรท้องถ...

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
18 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน(จุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมพัฒนาหมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขุดลอกดินเลนเปิดทางน้ำและถากถางวัชพืช จำนวน 2 จุด ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถตู้ของเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา หมายเลขทะเบียน นข 4857 สุพรรณบุรี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคสล. บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการขุดลอกดินเลนเปิดทางน้ำและถากถางวัชพืช ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าพฤกษ์ เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
16 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคสล. บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ธ.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคสล. บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธ.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคสล. บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม
15 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงหินคลุกบริเวณ หมูที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพฤกษ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมพัฒนา จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest