" บ้านแหลมน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา เศรษฐกิจสังคม และจริยธรรม ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และอาชญากรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรม" พันธกิจ พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจหลักที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารบุคลากรท้องถ...

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
1 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT 1/2564 สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ จำนวน 151 คน และโรงเรียนวัดศุขเกษม จำนวน 47 คน รวมทั้งหมด 198 คน จำนวน 19,424 กล่อง ราคากลางกล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT 1/2564 สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ จำนวน 151 คน และโรงเรียนวัดศุขเกษม จำนวน 47 คน รวมทั้งหมด 198 คน จำนวน 19,424 กล่อง ราคากลางกล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์โคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับเด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษาและระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ จำนวน 152 คน และโรงเรียนวัดศุขเกษม จำนวน 49 คน รวมทั้งหมด 201 คน สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์ โคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนยกกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 58-4597 สุพรรณบุรี จำนวน 10 รายการ พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHAPP AR ?5731 หมายเลขครุภัณฑ์ 517-55-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา และนายกเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ภาคเรียนที่ 2/2563 (นมปิดเทอมโรงเรียน) สำหรับเด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษาและระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ จำนวน 152 คน และโรงเรียนวัดศุขเกษม จำนวน 47 คน รวมทั้งหมด 199 คน รวมระยะเวลา 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ (ตั้งแต่วันที่10 เมษายน 2564 - 16 พฤษภาคม 2564) จำนวน 30 วัน ราคากล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบุคคลภายนอก (สนับสนุนการสอนระดับปฐมวัย) เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ในงานเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ สำหรับใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) จำนวน 7 รายการ และค่าขนส่ง สำหรับใช้ในงานเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน(จุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมพัฒนาหมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest