" บ้านแหลมน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา เศรษฐกิจสังคม และจริยธรรม ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และอาชญากรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรม" พันธกิจ พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจหลักที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารบุคลากรท้องถ...

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
5 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาติดตั้งระบบสายเมนไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8258 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดหาอาหารและน้ำดื่ม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุของขวัญของรางวัล ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนม UHT จำนวน 6,200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest