" บ้านแหลมน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา เศรษฐกิจสังคม และจริยธรรม ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และอาชญากรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรม" พันธกิจ พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจหลักที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารบุคลากรท้องถ...

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8258 จำนวน 10 รายการ และค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงหินคลุกบริเวณซอย 39 สุดเขตหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนาจำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(แอลกอฮอล์) จำนวน 10 แกลลอน เพื่อใช้ในโครงการศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการการแพทย์((น้ำยาไซเบอร์การ์ด 25% ชนิดเข้มข้น) จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาฆ่าเชื้อ) จำนวน 24 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลข 83-8258 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพฤกษ์ หมู่ที่ 3 จำนวน 28 คน/วัน/ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมพัฒนาหมู่ที่ 4 จำนวน 24 คน/วัน/ชุด รวมทั้งหมด 52 คน/วัน/ชุด ๆ ละ 20.บาท/คน (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564?วันที่ 30กันยายน 2564) รวม 74 วันๆ ละ 1,040.บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนม UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพฤกษ์ จำนวน 2,072 กล่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมพัฒนา จำนวน 1,776 กล่อง รวมทั้งหมด 3,848 กล่อง (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564?วันที่ 30 กันยายน 2564) จำนวน 74 วันทำการ ราคากลางกล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest