" บ้านแหลมน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา เศรษฐกิจสังคม และจริยธรรม ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และอาชญากรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรม" พันธกิจ พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจหลักที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารบุคลากรท้องถ...

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
12 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน(ช่างไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม(เพิ่มเติม) บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ และทำการปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลธรรมดา(คนงานเก็บขยะ)(นายสุรศักดิ์ ศรีขำ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างบุคคลธรรมดา(คนงานเก็บขยะ) (นางปานทอง สร้อยสน) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาด สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานด้านดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ในเชตเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะทรงกลม ขนาด 120 ลิตร จำนวน 100 ใบ และถังขยะทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 120 ลิตร จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8258 จำนวน 10 รายการ และค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงหินคลุกบริเวณซอย 39 สุดเขตหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest