" บ้านแหลมน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา เศรษฐกิจสังคม และจริยธรรม ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และอาชญากรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรม" พันธกิจ พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจหลักที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารบุคลากรท้องถ...

thumbs
นายปรีชา น้อยอุทัย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมพัฒนา
โทร.086-796-0577
thumbs
นางสาวสมฤทัย สุบุญสันต์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมพัฒนา
thumbs
นางสาววรางคณา ดำรงรัตน์นุวงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมพัฒนา
thumbs
นายตรีวัตน์ สุขเกษม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมพัฒนา
thumbs
นางสาววรารักษ์ พูลกำลัง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมพัฒนา
Share on Line
Share on Pinterest