" บ้านแหลมน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา เศรษฐกิจสังคม และจริยธรรม ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และอาชญากรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรม" พันธกิจ พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจหลักที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารบุคลากรท้องถ...

 

จำนวนประชากร

สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับตำบล ข้อมูลของตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า 

ตำบล/แขวง

ชาย

หญิง

    ตำบลบ้านแหลม

1,485

1,651

     หมุ่ที่1 บ้านแหลม

432

456

     หมู่ที่ 3 บ้านป่าพฤกษ์

228

282

     หมู่ที่ 4 บ้านคลองขุด

397

446

    หมู่ที่ 5  บ้านศุขเกษม

428

467

สถิติครัวเรือนจากทะเบียนบ้านบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับตำบล ข้อมูลของตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า 

ตำบล/แขวง

จำนวน (หลัง)

     ตำบลบ้านแหลม

972

    หมุ่ที่1 บ้านแหลม

289

     หมู่ที่ 3 บ้านป่าพฤกษ์

162

     หมู่ที่ 4 บ้านคลองขุด

241

     หมู่ที่ 5  บ้านศุขเกษม

280

 

Share on Line
Share on Pinterest