" บ้านแหลมน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา เศรษฐกิจสังคม และจริยธรรม ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และอาชญากรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรม" พันธกิจ พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจหลักที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารบุคลากรท้องถ...

สอนให้ลูกปลอดภัย ให้รู้จักสิทธิในร่างกายตัวเอง

สอนให้ลูกปลอดภัย ให้รู้จักสิทธิในร่างกายตัวเอง

สอนลูกให้ปลอดภัย ให้รู้จักสิทธิในร่างกายของตัวเอง

     การล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ จากคนแปลกหน้า หรือกับคนใกล้ตัวที่เด็กคุ้นชิน เราควรสอนลูกให้รู้จักสิทธิในร่างกายตัวเองไม่ว่ากับใคร แม้แต่คนในครอบครัวเองก็ไม่มีสิทธิมาสัมผัสร่างกาย จ้องมอง หรือถ่ายรูป 

     การล่วงละเมิดจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กที่ถูกละเมิดเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กได้ เช่น ทำให้เด็กอับอาย ไม่กล้าสู้หน้าใคร มีคำถามต่างๆจากเพื่อน และร้ายแรงที่สุดเด็กอาจนำพฤติกรรมเหล่านั้นไปใช้กับคนอื่น เพราะมองว่าเป็นเรื่องปกติ ผู้ปกครองจึงควรปลูกฝังให้กับเด็ก ๆ รู้จักสิทธิในร่างกายตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามมา

#DCY #กรมกิจการเด็กและเยาวชน #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #ล่วงละเมิดทางเพศ #ล่วงละเมิด

Share on Line
Share on Pinterest